FB
YouTube
Zumi

Promocja BON na DOM-regulamin

Bank daje Ci kredyt, a my dajemy Ci Bon SODEXO o wartości nawet 2000 PLN.

alt

Nieprawdopodobne? To prawda! To okazja jakiej jeszcze nie było i szybko się nie powtórzy!Laughing

Jeśli planujesz zakup mieszkania, kredyt na remont lub cokolwiek innego na co będziesz potrzebować kredytu hipotecznego to ta promocja jest właśnie dla Ciebie!

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny i chcesz sprawdzić czy możemy go zamienić na tańszy ( dzisiaj oferty są duże lepsze niż przez ostatnie 2 lata) to również możesz skorzystać z tej promocji.

Wystarczy, że napiszesz do nas sms o treści : BON na DOM na numer telefonu:

Natalia: 791923003 lub Justyna: 739003260. Twój sms to zgłoszenie do promocji. Jeśli w ciągu 6m od jego wysłania złożysz wniosek w banku, ten przyzna Ci kredyt i go uruchomisz dostaniesz od nas BON SODEXO o kwocie uzależnionej od uruchomionej kwoty kredytu. SZCZEGÓŁY REGULAMINU poniżej:


Regulamin akcji promocyjnej „BON na DOM”

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w akcji promocyjnej „BON na DOM"; (dalej jako: „Akcja promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Natalia Panocha – Raczkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Natalia Panocha - Raczkiewicz w Gortatowie (62-020), ul. Kasztelańska 25, NIP 9271845211, REGON 300895861 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące klientami Organizatora (dalej: „Uczestnicy”, a osobno „Uczestnik”).
 5. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Akcji promocyjnej poprzez wiadomość sms oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.


§ 2.

Zasady przeprowadzenia Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna polega na premiowaniu Uczestników poprzez przyznanie im bonów Sodexo o wartości wskazanej przez Organizatora za aktywność przewidzianą w Regulaminie.
 2. Zgłoszenie do udziału w Akcji promocyjnej następuje poprzez przesłanie wiadomości sms o treści: „BON na DOM” pod numer telefonu: +48 791 923 003 (Natalia Panocha-Raczkiewicz) lub +48 535 190 477 (Justyna Zaremba).
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia od Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia z nim kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty świadczonych usług, a następnie przeprowadzenia procesu złożenia wniosku kredytowego. Organizator zobowiązuje się, że dane kontaktowe Uczestnika zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem otrzymania od Organizatora bonu, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest spełnienie łącznie następujących warunków: złożenie wniosku kredytowego – hipotecznego na dowolny cel, w kredycie zabezpieczonym hipoteką, za pośrednictwem doradców - Natalii Panocha-Raczkiewicz lub Justyny Zaremby, w terminie do 6 miesięcy od momentu przesłania zgłoszenia do udziału w Akcji promocyjnej, uzyskanie przez Uczestnika pozytywnej decyzji kredytowej w banku, do którego został złożony wniosek za pośrednictwem ww. doradców oraz wypłacenie Uczestnikowi przez ten bank kwoty kredytu.
 5. Wartość bonów otrzymywanych przez Uczestników Akcji promocyjnej, którzy spełnią warunki wskazane w ust. 4 powyżej, uzależniona jest od wypłaconej im przez bank kwoty kredytu:

a)Kredyt w kwocie od 100 000 zł do 300 000 zł – bon o wartości 900 zł;

b)Kredyt w kwocie od 301 000 zł do 600 000 zł – bon o wartości 1200 zł;

c)Kredyt w kwocie powyżej 601 000 zł - bon o wartości 2000 zł.

 1. Bon można odebrać w ciągu 30 dni od uruchomienia kredytu hipotecznego, w biurze Organizatora przy ul.Bóżniczej 1/35 61-751 Poznań. Odbioru bonu może dokonać Uczestnik lub upoważniona przez niego na piśmie osoba, w tym inny z wnioskodawców kredytu hipotecznego. Nieodebranie bonu we wskazanym przez Organizatora terminie jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania bonu przez Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania bonu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Akcja promocyjna będzie trwać od 27.04.2022 r. do 30.08.2022 r.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Akcji promocyjnej przed terminem wskazanym w ustępie 8. powyżej, bez konieczności podania przyczyny.

§ 3.

Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Akcji promocyjnej pisemnie na adres: ANG ul. Bóżnicza 1/35 61-751 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Uczestnika pisemnie lub drogą elektroniczną, w zależności od dyspozycji Uczestnika co do preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, .
 3. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z udziałem w Akcji promocyjnej rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 201 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Uczestnik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

§ 4.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).
 3. Z administratorem można się kontaktować, wysyłając list na adres ul. Bóżnicza 1/35 61-751 Poznań lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Dane osobowe pozyskane od Uczestnika w postaci numeru telefonu, a także inne dane, jakie Uczestnik poda w trakcie rozmowy telefonicznej, są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem się i udziałem w Akcji promocyjnej.
 5. Dane osobowe Uczestnika  przetwarzane są w następujących celach:

a) zgłoszenie i udział w Akcji promocyjnej, przyznanie, wydanie i odbiór bonów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy);

b) bieżący kontakt w sprawie Akcji promocyjnej oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych Uczestnika miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika jest upoważniony do tego personel Administratora, a także mogą być nimi organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w związku z czym:

a) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w związku ze zgłoszeniem i udziałem w Akcji promocyjnej będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie - przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Uczestnik zgłosi sprzeciw.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. żądania wraz z podaniem danych uczestnika. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Uczestnik ma możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Jeśli Uczestnik ma zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są jego dane osobowe ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Administratora danych osobowych.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Warunki Akcji promocyjnej określa Regulamin. Informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres obowiązywania Akcji promocyjnej, na stronie internetowej www.nataliapanocha.pl (w zakładce aktualności), w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia zmiany warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej niepogarszającej sytuacji Uczestnika w porównaniu do dotychczasowej, konieczności aktualizacji danych Organizatora, zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora.
 4. Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na stronie internetowej www.nataliapanocha.pl  (w zakładce aktualności), chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewywiązania się Organizatora i Uczestników z postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27-04-2022
Pozdrawiamy i czekamy na Twoje zgłoszenie!

Natalia Panocha-Raczkiewicz i Justyna Zaremba